หน้าหลัก
ข่าวสาร
อุปกรณ์เสริม
Tutor การใช้โปรแกรม
Downloads
รายชื่อลูกค้า
โปรแกรมบริหารสำหรับสถานศึกษา
โปรแกรมพัสดุ
โปรแกรมแผนงาน และ งปม.
โปรแกรมบุคลากร
โปรแกรมลงเวลานักเรียน
โปรแกรมห้องสมุด
โปรแกรมสารบรรณ
Contact US
ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ขณะนี้
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชม: 232244
หน้าหลัก arrow โปรแกรมพัสดุ
PSD พิมพ์ ส่งเมล
   โปรแกรมบริหารงานพัสดุ (PSD)

 

Image

โปรแกรมบริหารงานพัสดุ (PSDOBT) แบ่งระบบการทำงานได้ 2 ระบบ

1. ระบบงานพัสดุ
2.ระบบงานการเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบงานพัสดุ

โปรแกรมสามารถจัดทำระบบงานพัสดุ  ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 มีการทำงานในระบบดังนี้

             

1 การจัดซื้อ / จัดจ้าง สามารถจัดทำเอกสาร ได้ดังนี้

1.1
รายการขอซื้อ / ขอจ้าง
1.2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง
1.3
ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง
1.4
ใบเสนอราคา
1.5
ข้อตกลงซื้อขาย / สัญญาจ้าง
1.6
ใบตรวจรับพัสดุ / ใบตรวจรับงานจ้าง2. การควบคุมพัสดุ ( วัสดุ / ครุภัณฑ์ ) สามารถจัดทำเอกสาร ได้ดังนี้

2.1 ใบเบิกวัสดุ
2.2 ทำทะเบียนคุมวัสดุ
/
ครุภัณฑ์  โดยออกเลขครุภัณฑ์อัตโนมัติ
2.3 ใบเบิกครุภัณฑ์
2.4 ทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สินและค่าเสื่อม

            2.4.1 จัดทำทะเบียน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
            2.4.2 จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์
            2.4.3 คิดค่าเสื่อมทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน
            2.4.4 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
            2.4.5 รายงานทรัพย์สินที่ขึ้นบัญชี และไม่ขึ้นบัญชี
3. จัดทำรายงานต่างๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม
 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544

3.1 รายงานการตรวจสอบราคาซื้อพัสดุย้อนหลัง
3.2 รายงานการตรวจสอบเอกสารต่างๆ
3.3 รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์และวัสดุประจำปี
3.4 รายงานการจรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ และ ครุภัณฑ์
3.5 รายงานการตรวจสอบจัดซื้อ ครุภัณฑ์และวัสดุประจำปี

ระบบงานการเงิน

1.        จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
            ใบฎีกาเบิกเงิน
            งบรายละเอียดใบสำคัญประกอบฎีกา
            ใบรับรองผู้เบิก
            ใบสำคัญรับเงิน
            ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

2.        จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินตามต้องการ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.       โปรแกรมชุดนี้สามารถจัดทำแบบ บส.01 หรือ Excel Loader ที่ใช้กับกระทรวงการคลังในระบบ GFMIS ได้อัตโนมัติ
2.       โปรแกรมสัมพันธ์กับรหัสพัสดุและรหัส GPSC  และรหัสหน่วยนับของ GFMIS
3.       โปรแกรมมีระบบจัดเก็บไฟล์เอกสารต่างๆ


สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในระบบงานพัสดุ , แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลระบบประมวลผลออกเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยอัตโนมัติ เช่น บันทึกขออนุมัติ , รายงานขอซื้อ/จ้าง , คำสั่งแต่งตั้ง, ในตรวจรับพัสดุ, ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ,บันทึกข้อตกลง , สัญญาซื้อขาย/จ้าง, หลักประกันสัญญา

ระบบควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ–ครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

สามารถบันทึกข้อมูล วัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลและจัดเป็นฐานข้อมูล ในระบบควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ – ครุภัณฑ์ โดยอัตโนมัติ  เช่น  ใบเบิกสี 4 , การออกหมายเลข
วัสดุ –
ครุภัณฑ์,
ทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์, ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ – ครุภัณฑ์

ระบบทะเบียนทรัพย์สิน

สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง เพื่อประมวลผล ค่าเสื่อมราคาประจำปี
และ
สะสม อัตโนมัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่น ทะเบียนคุมค่าเสื่อม,มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ,ทรัพย์สินที่
ขึ้นบัญชี,
ทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นบัญชี

 สามารถจัดทำใบ บส.01 และ บส.01-1หรือ Excelloader ที่ใช้กับกระทรวงการคลังในระบบ GFMIS ได้


::Download::

โบว์ชัวร์

โบว์ชัวร์ (รวมโปรแกรมแผนงาน) 
คู่มือการใช้งาน

Vivany Clock
โพลล์
ท่านคิดว่าโปรแกรมของบริษัทมีประโยชน์ต่อสถานศึกษามากน้อยเพียงใด